WPROWADZENIE

 
 

Własność intelektualna - wszystkie rodzaje praw dotyczących wszystkich wytworów ludzkiego umysłu, tj. działalności intelektualnej w dziedzinie przemysłowej, naukowej, literackiej, artystycznej, w szczególności prawa do:

Własność przemysłowa - część własności intelektualnej, obejmująca ochronę wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, technologii i sekretów przemysłowych, znaków towarowych i usługowych, nazw handlowych, oznaczeń i nazw pochodzenia oraz zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

Prawo wyłączne - prawo korzystania w sposób zarobkowy lub zawodowy z wyniku intelektualnego chronionego tym prawem (monopol)

 prawa wyłączne do własności intelektualnej powstają 
   
pośrednio
na mocy decyzji urzędów patentowych wydawanych w oparciu o normy prawne
  bezpośrednio
na mocy ustaw krajowych, konwencji i porozumień międzynarodowych

przedmiotowe
Podstawowe ograniczenia praw wyłącznych czasowe
terytorialne

 Strona główna