WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA

 
 

Prawa wyłączne do większości rodzajów własności przemysłowej powstają na mocy decyzji urzędów patentowych i obowiązują na terytorium kraju, który tych praw udzielił.

Zgodnie z głównymi zasadami Konwencji Paryskiej o Ochronie Własności Przemysłowej (ratyfikowanej przez Polskę w 1975 roku):

Jako generalną zasadę należy więc przyjąć, że przy ubieganiu się o udzielenie praw wyłącznych do różnych rodzajów własności przemysłowej, składa się oddzielne wnioski i prowadzi oddzielne postępowania w każdym z krajów, w których chcemy mieć ochronę konkretnych rozwiązań, choć w wielu przypadkach, dzięki istniejącym organizacjom i porozumieniom międzynarodowym, możliwe jest uproszczenie tych procedur i prowadzenie jednego postępowania.

Ochrona własności przemysłowej w Polsce
 
Postępowanie przed Urzędem Patentowym RP
 
Organizacje i porozumienia międzynarodowe

 Strona główna