PRAWO AUTORSKIE W PIGUŁCE

 
 

podstawowy przepis:
ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. nr 80 z roku 2000 poz. 904)

reguluje
prawa twórców utworów oraz prawa artystów wykonawców jak również prawa do zapisu dźwięku, audycji telewizyjnych i radiowych

przepisy stosują się do utworów:

koncepcja ochrony udzielanej przez prawo
dla zrozumienia istoty ochrony, jakiej udziela prawo autorskie, konieczne jest. rozróżnienie trzech elementów utworu:

Prawo autorskie w zasadzie chroni tylko formę wyrażenia utworu, z pewnymi wyjątkami: np. w utworach naukowych ochronie podlegać może także treść utworu, ale tylko łącznie z formą w jakiej została wyrażona.

Jakie utwory chroni prawo autorskie

ochronie prawem autorskim podlega utwór, który spełnia jednocześnie trzy przesłanki:

niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

Ważne: Dla powstania ochrony prawno-autorskiej nie jest wymagane dopełnienie żadnych formalnych wymogów. Ochrona powstaje z chwilą ustalenia utworu i każdy, kto stworzył utwór może domagać się, by był uznawany za jego autora, chyba że w postępowaniu sądowym udowodni mu się, iż nie jest autorem utworu, albo że stworzone przez niego dzieło nie jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego. Z ochrony prawem autorskim korzysta zarówno utwór dokończony jak i nie dokończony, całe utwory jak również ich szkice, projekty, plany, wersje wstępne - o ile tylko spełniają same w sobie przesłanki utworu, o których była mowa wyżej.

OBJAŚNIENIE WYBRANYCH POJĘĆ
 
RODZAJE UTWORÓW
 
PRAWA TWÓRCÓW
 
UTWORY PRACOWNICZE
 
WSPÓŁTWÓRCY; DZIEŁA WSPÓLNE
 
WARTO WIEDZIEĆ

 Strona główna